• Пошук по документах

Постійні комісії

Положення про постійні комісії

Положення про постійні комісії

Решетилівської міської ради  VIII скликання

 

 І. Загальні положення

 

1. Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.

3. Обрання голови постійної комісії з числа депутатів здійснюється шляхом відкритого голосування у сесійній залі, за поданням міського голови, депутатів ради.

4. У разі необхідності можливе переобрання голів комісій за мотивованим рішенням ради.

5. Депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. До складу постійних комісій не можуть бути обраними міський голова та секретар міської ради.

6. Загальний склад постійної комісії міської ради складає не менше 3 депутатів.

7. Постійні комісії міської ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

9. Член постійної комісії може бути виведений зі складу постійної комісії у таких випадках:

          а) на підставі особистої заяви депутата за рішенням міської ради у випадку переходу до іншої комісії;

          б) у випадках припинення повноважень депутата згідно чинного законодавства України.

10. Формами роботи постійних комісій міської ради є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.

11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, відповідних спеціалістів, вчених.

12. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання в межах територіальної громади.

13. Постійні комісії міської ради можуть спільно розглядати питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою самих постійних комісій, за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради.

 

II. Повноваження голови постійної комісії

 

 1.  Голова постійної комісії:

1.1 організовує роботу постійної комісії;

1.2 скликає і веде засідання комісії;

1.3 пропонує порядок денний, організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів;

1.4 дає доручення членам комісії;

1.5 запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представників громадських організацій та інших осіб;

          1.6 представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами;

1.7 організовує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії;

          1.8 інформує міського голову про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії;

1.9 інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій, тощо.

1.10 має право позбавити виступаючого слова після попередження, якщо той виступає не по суті питання або порушує Регламент ради та норми депутатської етики.

 

 IIІ. Повноваження заступника голови постійної комісії

 

  Заступник голови обирається на першому організаційному засіданні постійної комісії; виконує окремі функції голови комісії за його дорученням; виконує обов’язки голови комісії або секретаря у разі їх відсутності.

 

 IV. Повноваження секретаря постійної комісії

 

 Секретар комісії обирається на першому організаційному засіданні постійної комісії, організовує ведення протоколу засідання постійної комісії, веде діловодство постійної комісії, організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії, забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією, повідомляє членам комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

 

V. Висновки та рекомендації постійних комісій

 

1. Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття  висновків і рекомендацій.

2. Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін. У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.

3. Засідання постійних комісій скликаються по мірі необхідності /але не рідше одного разу в квартал/ і є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина від загального складу комісії. У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації та бути присутніми жителі громади.

4. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішенням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають права бути присутніми на закритому засіданні комісії.

5. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримку комісії, може внести їх у письмовій чи усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.

6. Координацію діяльності постійних комісій та сприяння їх роботі здійснює міський голова та секретар міської ради.

7. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою:

          1) попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку;

          2) розглядають проєкти міського бюджету;

          3) розглядають звіти про виконання програм і бюджету;

          4) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради;

          5) розробляють проєкти рішень міської ради та готують висновки з цих питань;

          6) виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями;

          7) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, підприємств, установ та організацій;

          8) подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради або виконавчого комітету міської ради;

          9) здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій;

          10) попередньо розглядають кандидатури  осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

8. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.

9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії міської ради готують висновки і рекомендації.

10. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії  підписуються головою комісії, а в разі відсутності — заступником або секретарем.

При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос голови комісії є вирішальним.

11. Протоколи засідань комісії оформлюються секретарем комісії у триденний термін, підписуються головою (у разі відсутності - заступником голови) та секретарем комісії, і передається до відділу організаційного-інформаційної роботи, документообігу та управління персоналом виконавчого комітету міської ради. При відсутності секретаря комісії обов'язки щодо ведення і підписання протоколу за рішенням комісії покладаються на одного із членів комісії.

12. Рекомендації   постійних   комісій   підлягають   обов'язковому   розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

13. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий комітет міської ради.

 

 VI. Функціональна спрямованість постійних комісій

 

          1. Решетилівська  міська рада утворює такі постійні комісії:

          1.1. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва;

          1.2. Постійна комісія з питань земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації;

          1.3. Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я;

          1.4. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, забезпечення законності, правопорядку та запобігання корупції.

 

VІІ. Основні напрямки діяльності постійних комісій:

 

          1. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва:

         1.1. готує висновки та рекомендації з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів;

          1.2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

          1.3. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

          1.4. з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

          1.5. погоджує проєкти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються посадовими особами виконавчих органів з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

          1.6. бере участь у підготовці проєкту бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;

          1.7. готує рекомендації по виявленню резервів і додаткових доходів до бюджету;

          1.8. попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових, резервних і валютних фондів, затвердження положень  про ці фонди та звітів про їх використання. Вносить на розгляд      ради пропозиції по запровадженню місцевих податків і зборів, залучення фінансово-кредитних ресурсів згідно з чинним законодавством;

          1.9. контролює процес міжбюджетних взаємовідносин на користь ради;

          1.10. один раз на рік заслуховує звіти про діяльність підприємств, установ і організацій , в яких рада є засновником, на підставі звітів готує рекомендації і пропозиції щодо затвердження результатів їх діяльності;

          1.11. бере участь в розробці питань, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних та інших цільових програм;

          1.12. розглядає та погоджує питання надання пільг, які спричиняють втрати місцевого бюджету.

 

          2. Постійна комісія з питань земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації:

          2.1. готує висновки та рекомендації з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації;

          2.2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами, з питань земельних відносин екології, житлово-комунального господарства, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації;

          2.3. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства;

          2.4. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються посадовими особами з підвідомчих питань;

          2.5. з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

          2.6. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проєктів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;

          2.7. погоджує пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури;

          2.8. погоджує виділення бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт житла і не житлових приміщень;

          2.9.  бере участь у розробці програм та готує проєкти рішень щодо функціонування підвідомчих установ та організацій відповідного напрямку.

 

          3. Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я:

          3.1.  готує висновки та рекомендації з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, охорони здоров’я;

          3.2. контролює виконання програми та рішень ради та виконавчого комітету, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, охорони здоров’я;

          3.3. погоджує проєкти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, з питань освіти,  культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я;

          3.4. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проєктів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;

          3.5. погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури, туризму, соціального захисту та охорони здоров'я та здійснює контроль за їх використання;

          3.6 бере участь у розробці програм та готує проєкти рішень щодо функціонування закладів освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я.

         

          4. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, забезпечення законності, правопорядку та запобігання корупції:

          4.1. готує висновки та рекомендації з питань депутатської діяльності, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту, в тому числі врегулювання конфлікту інтересів у депутатів під час прийняття рішень на засіданнях ради;

          4.2. контролює виконання програми та рішень ради  з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції;

      4.3. з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

  4.4. погоджує проєкти рішень ради  та виконавчого комітету, які готуються   посадовими особами з питань законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, регламенту;

          4.5. не рідше одного разу на квартал, готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради;

          4.6. координує роботу з створення органів самоорганізації населення;

          4.7. здійснює моніторинг дотримання регламенту, положень та інших регламентних документів ради та бере участь у підготовці відповідних проєктів рішень ради;

          4.8. бере участь у підготовці пропозицій стосовно створення в установленому законом порядку комунальних аварійно-рятувальних служб,  ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Регламент міської ради 8-го скликання

 

Регламент роботи Решетилівської міської ради VIII скликання

 

ЗМІСТ

Загальні положення                                                                                                             3

Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії                                                                                                      5

Глава 2. Розпорядок роботи сесії                                                                                     6

Глава 3. Порядок проведення першої сесії новообраної ради                                     6

Глава 4. Чергові і позачергові сесії                                                                                  8

Глава 5. Порядок підготовки питань для розгляду на сесіях                                    9

Пленарні засідання  ради

Глава 6. Виключна компетенція ради                                                                              10

Глава 7. Робочі органи сесії                                                                                               10

Глава 8. Ведення пленарних засідань                                                                                 10

Глава 9. Організація розгляду питань                                                                             12

Глава 10. Порядок надання слова                                                                                      13

Глава 11. Прийняття рішень                                                                                             14

Глава 12. Порядок голосування питань і пропозицій                                                    18

Глава 13. Таємне голосування                                                                                             19

Глава 14.  Порядок таємного голосування                                                                      20

Глава 15. Дисципліна та етика пленарних засідань                                                    22

Глава 16. Порядок оформлення матеріалів сесії                                                           23

Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 17. Депутати                                                                                                              24

Глава 18. Депутатські групи та фракції                                                                      27

Глава 19. Постійні комісії ради                                                                                                       30

Глава 20. Тимчасові та контрольні комісії                                                                    30

Глава 21. Порядок  висвітлення  діяльності  ради                                                             30

Глава 22. Формування виконавчих органів ради                                                            31

Глава 23. Контроль за виконанням рішень ради                                                            31

Глава 24. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради                               31

Особливі процедури розгляду питань

Глава 25. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням         34

Глава 26. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради    36

 

Загальні положення

Стаття 1.

Решетилівська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, статутом Решетилівської міської територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 2.

Регламент ради (далі – Регламент) – це нормативно-правовий документ, який визначає порядок  діяльності ради, порядок підготовки і проведення її пленарних засідань,  діяльності постійних комісій, процедури окремих видів роботи ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з її повноважень.

Стаття 3.

Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення  контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

 

Стаття 4.

          1. Регламент Решетилівської міської  ради восьмого скликання  встановлює порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

          До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

          2. Регламент затверджується не пізніше як на пленарному засіданні позачергової або чергової другої сесії міської ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

          3. Для підготовки проєкту Регламенту ради нового скликання може створюватися робоча група з розробки Регламенту.

          4. До складу робочої групи з розробки Регламенту входять: міський голова та депутати.

          5. Зміни та доповнення до Регламенту, в тому числі затвердження в новій редакції вносяться на пленарному засіданні ради з ініціативи міського голови, постійної комісії, депутата ради.

          6. Рішення ради про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається переважною більшістю голосів від загального складу депутатів міської ради.

          7. У випадку, якщо положення даного Регламенту будуть суперечити нормам чинного законодавства, які будуть прийняті після його затвердження, даний Регламент діє в частині, що не суперечить вказаним нормам.

Стаття 5.

Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

 

Стаття 6.

          Відкритість і гласність роботи ради

          1. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання ради.

          2. Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фотозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за технічної можливості може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через веб-сайт ради, аудіо озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо.

          3. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проєктів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проєктів рішень, поправок та пропозицій до них, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті ради.

          4. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо).

          5. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

          6. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного веб-сайту ради.

          7. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця з урахуванням фізичної спроможності приміщення сесійної зали для громадян України, які бажають відвідати засідання ради.

          8. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань.

 

Стаття7.

          Публічність засідань

          Усі засідання ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів є відкритими. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитись в закритому режимі відповідно до порядку визначеного законом.

Стаття 8.

          На будинку ради постійно повинен бути піднятий Державний прапор України.

 

Сесія ради

 

Глава 1. Порядок скликання сесії

 

Стаття 9.

          Рада проводить свою роботу сесійно. Кожне перше пленарне засідання ради  починається  з Державного Гімну України та Гімну міста Решетилівка і  завершується виконанням Гімну міста Решетилівка, Державного Гімну України.

        Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

 

Стаття 10.

          1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

            2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.

            3. Сесія скликається також для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

Стаття 11.

          Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

 

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

 

Стаття 12.

1. Загальні положення щодо проведення пленарного засідання ради.

1.1. Пленарні засідання ради проводяться переважно у залі засідань за адресою: м. Решетилівка, вул. Покровська, 14.

1.2. В окремих випадках, за згодою більшості депутатів від загального складу ради, пленарні засідання ради можуть проводитися в іншому приміщенні.

1.3. Засідання ради ведуться українською мовою. У разі, коли  промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках, передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

1.4. На пленарному засіданні повинні бути присутніми члени виконавчого комітету, представники відділу з юридичних питань та управління комунальним майном  та  інші працівники апарату ради, а також (крім випадків проведення закритого пленарного засідання) керівники виконавчих органів ради та керівники комунальних підприємств, які були запрошені на пленарне засідання ради.

1.5. На пленарних засіданнях сесій міської ради можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів і органів місцевого самоврядування, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, фахівці, експерти, громадяни, представники засобів масової інформації.

1.6. Особи,  присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Стаття 13.

        1.У сесійний період пленарні засідання ради проводяться з 10:00, якщо радою не буде прийнято іншого рішення. Останніх 30 хвилин депутати розглядають  питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії.

        2. За вмотивованим зверненням депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов'язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні на 15 хв. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція (група) може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

Глава 3. Порядок проведення першої сесії новообраної ради

 

Стаття 14.

Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як за два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. 

Стаття 15.

Територіальна виборча комісія не пізніш, як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів та час скликання і місце проведення сесії.

Стаття 16.

          1. Для розробки проєкту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проєктів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний  міський голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.

          2. Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає новообраний міський голова до початку першої сесії ради нового скликання.

          3. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

          4. Робоча група припиняє свою діяльність із створення постійних комісій ради.

          5. Про проведену роботу підготовча депутатська група готує інформацію на першу сесію ради.

Стаття 17.

          Робоча група спільно з апаратом ради не пізніш, як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 18.

          1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.

          2. До визнання повноважень депутатів як членів ради, новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.

          3. З моменту визнання повноважень міського голови, головує на пленарному засіданні ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 19.

          Рада до утворення постійних комісій проводить засідання з таким порядком денним:

  1. інформація  голови  територіальної  виборчої  комісії;
  2. обрання лічильної комісії;
  3. обрання секретаріату сесії;
  4. обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;
  5. утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;
  6. обрання голів постійних комісій ради.

          Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

 

Стаття 20.

Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

         - міським головою;

         - секретарем ради;

         - виконавчим комітетом ради;

         - однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

         - постійною комісією ради.

Стаття 21.

1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням міського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення  земельних  ділянок – не рідше, ніж один раз на місяць.

2. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково публікується на її офіційному веб- сайті та засобах масової інформації.

Стаття 22.

1. Позачергові сесії скликаються по мірі необхідності для розгляду невідкладних (нагальних) питань та в зв’язку із надзвичайними ситуаціями.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються міському  голові з зазначенням питань до порядку денного та проєктами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше, як за три дні до початку сесії.

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

4. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

Стаття 23.

Порядок денний сесії

          1. Проєкт порядку денного формується апаратом ради.

          2. Пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, місцевими ініціативами, органами самоорганізації населення, старостами.

          3. Основою для формування порядку денного сесії ради є план роботи ради.

          4. Всі питання включені до проєкту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

          6. До проєкту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

          7. Проєкт порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш, як за день до сесії ради.

          8. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради. Проєкт порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому міською радою більшістю голосів присутніх депутатів, якщо не надійшло  інших пропозицій.

          9. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

          10. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

          11. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

          12. Оприлюднення додаткових питань відбувається до засідань постійних комісій, по мірі підготовленості питання.

Глава 5. Порядок підготовки питань для розгляду на сесіях

 

Стаття  24.

          Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

Стаття 25 .

Працівники апарату ради та її виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам  проєктів  рішень  допомогу  і  інформацію, необхідну для підготовки даних  питань.

Стаття 26.

          1. Не пізніше, як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.

          2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

Стаття 27.

          Матеріали, підготовлені з відхиленнями від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення або стосуються забезпечення життєдіяльності громади. В такому випадку проєкт рішення погоджується з профільним структурним підрозділом/виконавчим органом міської ради та розглядаються постійними комісіями міської ради спільно у залі під час проведення пленарного засідання.

Пленарні засідання  ради

 

Глава 6. Виключна компетенція ради

Стаття 28.

          Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 7. Робочі органи сесії

Стаття 29.

          Для забезпечення роботи пленарних засідань ради з числа депутатів обирається лічильна комісія, та, у разі необхідності, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», –  секретаріат сесії.

Стаття 30.

          Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням, шляхом ведення протоколу голосування, з оголошенням результатів голосування.

Стаття 31.

Кількісний та особовий склад секретаріату (в разі необхідності) та лічильної комісії  затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

Глава 8. Ведення пленарних засідань

Стаття 32.

          1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

          2. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.

         3. На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви секретар ради проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

         4. Якщо відкриття (продовження) пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття (продовження) пленарного засідання на           1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

          5. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

          6. В необхідних випадках, за ініціюванням міського голови або депутата, засідання сесії може бути продовжено наступного робочого дня.

Стаття 33.

          1. Пленарні засідання ради проводяться відповідно до регламенту роботи сесії.

          2. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває міський голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого  виконує  обраний  радою  депутат.

          3. Під час розгляду питання, стосовно якого у головуючого чи депутата наявний конфлікт інтересів він самостійно публічно робить оголошення про це під час засідання ради.

Стаття 34.

На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

          1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

          1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

          2) виносить на обговорення проєкти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

          3) організовує розгляд питань;

          4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

          5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

          6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

          7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

          8) забезпечує дотримання  цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

          9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності до  порядку денного  сесії;

          10) вживає заходів щодо дотримання порядку на засіданні;

          11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

          2. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенті, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

 

Стаття 35.

          За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання.

Стаття 36.

          До початку розгляду питань порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

Глава 9. Організація розгляду питань

Стаття 37.

          Обговорення питань на пленарному засіданні ради включає:

          1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

          2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

          3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від відповідної постійної комісії;

            4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

            5) виступи  представників  від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);

          6) виступи депутатів;

          7) оголошення головуючим про припинення обговорення;

          8) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

          9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

          10) виступи депутатів з мотивів голосування.

Стаття 38.

          Слово для виступу, з мотивів голосування, надається за усним зверненням депутата.

Стаття 39.

          Депутат, група депутатів  або постійна комісія можуть подати на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

Стаття 40.

До прийняття порядку денного на засіданні ради можуть  вноситися

пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання, які можуть подаватися головуючому на засіданні, як в усній, так і письмовій формі.

Стаття 41.

Після прийняття порядку денного усі пропозиції щодо  обговорюваного  питання  подаються  виключно  в  письмовій формі  на ім’я головуючого, в разі потреби надавати технічну перерву до двох хвилин для написання пропозиції. Письмові пропозиції, зауваження та поправки повинні бути підписані особою, що їх подала, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові цієї особи, а для осіб, які не є депутатами, також місця роботи та посади.

 

Стаття 42.

Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали  змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються  секретарю ради  і включаються до протоколу.

Глава 10. Порядок надання слова

Стаття 43.

          1. Час, який надається для доповіді, співдоповіді і заключного слова визначається при затвердженні порядку денного сесії.

          2. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

          3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 44.

          1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення даного  питання  проводиться за скороченою процедурою.

          2. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

Стаття 45.

          1. Міський голова, секретар ради, голова постійної комісії, депутат ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час (крім часу, коли проводиться голосування, підрахунок голосів та виступ іншої особи).

          2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

          3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 46.

          1. Кожен з депутатів має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

          2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 47.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 48.

            1. Промовець  повинен  виступати  тільки  з того питання, з  якого йому надано слово.

          2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше одного разу.

          3. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно.

     4. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради.

Стаття 49.

          1. Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити  виголошуються з трибуни.

          2. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

Глава 11. Прийняття рішень

Стаття 50.

          Рада  в межах своїх повноважень приймає нормативні-правові та інші акти у формі рішень.

Стаття 51.

          1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради.

          2. При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.

Стаття 52.

Рішення ради приймається відкритим  поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 53.

          1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

          2. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

          3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

          4. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. У разі, коли по питанню порядку денного не прийнято остаточного рішення, дане питання переноситься для розгляду на наступну сесію, в разі його не підтримання повторно, дане питання на засідання ради не виноситься.

Стаття 54.

            Рішення з процедурних питань  приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою  або без обговорення.

            Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі.

            Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

          Після закінчення обговорення питання порядку денного сесії ради головуючий оголошує про перехід до голосування щодо питань порядку денного.

          У разі, якщо до проєкту рішення у порядку, передбаченому даним Регламентом, не надійшло ніяких пропозицій, зауважень, поправок головуючий ставить питання щодо прийняття проєкту рішення.

          Якщо до проєкту рішення у порядку, передбаченому даним Регламентом, надійшли пропозиції, зауваження, поправки головуючий ставить питання щодо прийняття вказаного проєкту рішення за основу. Після цього на голосування головуючим ставляться вказані пропозиції, зауваження та поправки у порядку їх надходження.

          Перед внесенням на голосування пропозицій, зауважень та поправок головуючий має право подати їх на розгляд відповідним посадовим особам, виконавчим органам ради, для цього головуючий має право без голосування цього питання оголосити перерву у пленарному засіданні ради терміном не більше, як на 2 години. Після цього головуючий надає право виступу зазначеним особам або самостійно доповідає про розгляд наданих пропозицій, зауважень та поправок.

          Якщо з вказаних пропозицій, зауважень та поправок було отримано негативні висновки, головуючий пропонує особі, яка їх запропонувала, зняти їх з розгляду. Якщо зазначена особа відмовляється, головуючий ставить пропозиції, зауваження та поправки на голосування.

          Якщо пропозиція, зауваження та поправка до проєкту рішення є такою, що суперечить пропозиції, зауваженню, поправці, які вже були проголосовані та прийняті радою, ця пропозиція, зауваження, поправка на голосування не ставиться, про що головуючий повідомляє депутатам на пленарному засіданні ради.

          Після того, як були проголосовані пропозиції, зауваження, поправки до проєкту рішення ради, головуючий ставить на голосування проєкт рішення ради в цілому з урахуванням усіх прийнятих пропозицій, зауважень та поправок до нього.

          У разі, якщо до проєкту рішення було прийнято багато пропозицій, зауважень, поправок або таких, що є складними чи суттєво змінюють початковий текст проєкту рішення, головуючий має право без прийняття радою окремого рішення оголосити перерву і доручити секретарю ради та посадовим особам доопрацювати остаточний текст проєкту рішення ради з урахуванням всіх прийнятих до нього пропозицій, зауважень, поправок. Термін перерви встановлюється головуючим самостійно, але він повинен бути не більший, ніж 3 години. У цьому випадку проєкт рішення в цілому ставиться на голосування після оформлення його остаточного тексту.

          У разі, якщо під час  пленарного засідання ради щодо  питання порядку денного сесії надійшли альтернативні проєкти рішення ради, першим ставиться на голосування проєкт рішення ради, який був підготовлений у  визначеному порядку. Якщо вказаний проєкт рішення не був прийнятий, головуючий без проведення радою голосування, оголошує перерву для розгляду альтернативних проєктів рішень ради у постійних комісіях і відповідних виконавчих органах ради та іншими необхідними суб’єктами, у випадку, якщо вони попередньо не розглядалися відповідно до даного Регламенту. Термін перерви визначається головуючим самостійно без голосування з цього питання радою. Термін вказаної перерви, не повинен перевищувати трьох годин. Після закінчення перерви головуючий надає слово для виступу головам постійних комісій та керівникам відповідних виконавчих органів та іншим суб’єктам або самостійно доповідає про розгляд альтернативних проєктів рішень ради. Якщо з альтернативних проєктів рішень ради було отримано негативні висновки, головуючий пропонує суб’єкту(ам), який(і) їх запропонував(ли) зняти їх з розгляду. Якщо цей(ці) суб’єкт(и) відмовляється(ються), головуючий ставить альтернативні проєкти рішень ради на голосування у порядку черговості надходження їх до сесії.

Стаття 55.

          1. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

          2. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися повторне голосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 56.

          Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проєкт того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 57.

          1. Всі рішення приймаються радою відкритим поіменним голосуванням, крім випадків, коли законом чи Регламентом встановлено таємне голосування.

          2. На пленарних засіданнях ради (за наявності технічної можливості) може застосовуватися голосування програмно-технічним комплексом системи електронного голосування.

          3. Протокол відкритого голосування має містити інформацію:

          1) назву рішення, що приймається, дату;

          2) поіменний список голосування в вертикальних рядках відображає П.І.П., приналежність до фракції, групи представлених у раді політичних сил, міський голова;

          3) горизонтальні колонки ,,за”, ,,проти”, ,,утримався”, ,,присутність на сесії”;

          4) результат голосування, кількість ,,за”, ,,проти”, ,,не голосував”, ,,рішення прийнято/не прийнято”.

Стаття 58.

Рішення ради може бути зупинено міським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 59.

          1. Прийняті радою рішення оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

          2. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».

Стаття 60.

          1. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш, як у десятиденний строк після їх прийняття.

          Рішення ради підлягають наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

          2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

          3. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 61.

Прийняті рішення підписуються головуючим та скріплюється гербовою печаткою ради.

Глава 12. Порядок голосування питань і пропозицій

Стаття 62.

          1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів  щодо них.

          2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 63.

Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Після закінчення розгляду кожного питання порядку денного сесії, головуючий оголошує про перехід до розгляду наступного питання порядку денного.

Стаття 64.

          1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

          2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

          3. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству, або раніше прийнятій пропозиції чи поправці.

Стаття 65.

          Пропозиції і поправки до проєктів рішень ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 66.

            1. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

          2. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 67.

            1. Після оголошення головуючим початку процедури голосування і  до  її  завершення, слово нікому не надається.

          2. В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

          3. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування кожного депутата під час пленарного засідання.

Стаття 68.

          В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

        1) щодо перерви у пленарному засіданні;

        2) щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

        3) про припинення обговорення питання порядку денного;

        4) про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

        5) про перенесення питання порядку денного;

        6) про повторний розгляд сесійного питання.

Стаття 69.

Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

Стаття 70.

Виступи щодо Регламенту не повинні тривати довше, ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

Стаття 71.

Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше одного разу, крім випадків, передбачених Регламентом.

 

Глава 13. Таємне голосування

Стаття 72.

          З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

Стаття 73.

            Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 74.

          1. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

          2. Рішення  лічильної  комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 75.

          Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою.

          На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.

Стаття 76.

          Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 77.

          Лічильна комісія перед початком голосування:

          1) одержує від секретаря ради список усіх депутатів, повноваження яких визнані дійсними;

          2) організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

          3) опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

          4) знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

Стаття 78.

          1. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

          2. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

Стаття 79.

          1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.

          2. Голова лічильної  комісії  оголошує  результати  голосування.

Стаття 80.

          На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

 

Глава 14.  Порядок таємного голосування

Стаття 81.

          Перед голосуванням лічильна комісія оглядає скриньку для бюлетенів, ради із зазначенням дати проведення таємного голосування, яка ставиться на підписи голови та секретаря лічильної комісії.

Контроль за дотриманням порядку проведення таємного голосування здійснює лічильна комісія.

У бюлетені для таємного голосування повинно бути зазначено «бюлетень для таємного голосування».

Бюлетені для таємного голосування  повинні бути однаковими по якості паперу, на якому вони виготовляються, кольору, розміру, змісту та містити у собі проект рішення ради, з якого проводиться таємне голосування, а також три варіанта відповіді: «За», «Проти», «Утримуюсь» з проставленими квадратами напроти них.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів ради з урахуванням голови.

Перед початком голосування лічильна комісія складає список для таємного голосування, до якого включає прізвища усіх депутатів ради, останнім включається прізвище голови (далі – список для таємного голосування).

Видача бюлетенів для таємного голосування здійснюється лічильною комісією за столом лічильної комісії. При видачі бюлетенів біля столу лічильної комісії можуть знаходитись лише члени лічильної комісії та особи, які отримують бюлетені.

Про отримання бюлетеня для таємного голосування особи, що його отримали, ставлять свій підпис у списку для таємного голосування.

Після завершення видачі бюлетенів список таємного голосування підписується головою та секретарем лічильної комісії. У списку зазначається дата проведення голосування. Напроти прізвища осіб, які відсутні, на пленарному засіданні головою лічильної комісії робиться відмітка «відсутній», напроти прізвища осіб, які присутні, але не одержали бюлетені для таємного голосування робиться відмітка «не одержав бюлетень».

Заповнення бюлетеня здійснюється депутатами, міським головою виключно у кабіні (приміщенні) для голосування. Знаходження у кабіні (приміщенні) більш, ніж однієї особи одночасно забороняється.

У бюлетені для таємного голосування особа робить у квадраті напроти відповіді, з якою вона згодна позначку «+», або іншу позначку.

Після заповнення бюлетеня для таємного голосування особа повинна одразу пройти до скриньки для бюлетенів і опустити до неї бюлетень.

Від початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

Під час проведення голосування не допускається припинення голосування, розкриття скриньки для бюлетенів та підрахунок голосів.

 

Стаття 82.

          Після закінчення таємного голосування лічильна комісія:

          1) оголошує про його закінчення;

          2) гасить шляхом перекреслення та підраховує невикористані бюлетені і запаковує їх в окремий пакет, який маркується словами «Невикористані бюлетені»; на пакеті з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів у пакеті; пакет заклеюється та підписується всіма членами лічильної комісії на лінії його склеювання;

          3) перевіряє цілісність печатки на скриньці для бюлетенів та розкриває її безпосередньо у залі де проводиться голосування.

          Після розкриття скриньки для бюлетенів комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, що були у скриньці. Із цих бюлетенів комісія встановлює кількість бюлетенів, які визнані нею недійсними, кількість бюлетенів, у яких проголосовано «За», «Проти», «Утримуюсь».

          Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, на яких відсутні підписи голови та секретаря лічильної комісії, мають місце підписи інших осіб, бюлетені, у яких не зроблено жодної позначки або позначки зроблені більш, ніж в одному квадраті чи за межами квадрата, бюлетені, на яких зроблені будь-які помітки, що не передбачені цим порядком, мають місце будь-які виправлення.

          Недійсні бюлетені запаковуються лічильною комісією в окремий пакет, який маркується словами «Бюлетені, які визнані недійсними». На пакеті з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів в пакеті. Пакет заклеюється та підписується всіма членами лічильної комісії на лінії його склеювання.

          Під час підведення підсумків голосування біля столу лічильної комісії можуть знаходитись лише члени лічильної комісії.

          Підсумки таємного голосування лічильна комісія заносить до Протоколу про підсумки таємного голосування, який підписується усіма членами лічильної комісії. При наявності особистої думки особи, що входить до складу лічильної комісії, вона у письмовому вигляді додається до протоколу і оголошується головою лічильної комісії на пленарному засіданні ради, на якому здійснювалось таємне голосування.

          Протоколи лічильної комісії щодо таємного голосування заслуховуються  радою та беруться до відома.

          У разі прийняття рішення радою, воно оформляється окремим рішенням та підписується міським головою.

          Пакети з бюлетенями для таємного голосування разом з Протоколом про підсумки таємного голосування додаються до протоколу сесії ради, який разом з вказаними документами зберігається в архівній справі.

          У разі, якщо під час голосування, або після його закінчення будуть виявлені порушення порядку таємного голосування, порушення або помилки при визначені підсумків голосування, за рішенням ради проводиться повторне голосування.

Глава 15. Дисципліна та етика пленарних засідань

 

Стаття 83.

          1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій.

          2. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

          3. Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки.

          Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

          4 Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

          5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 84.

          1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

          2. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом  його вимог.

Стаття 85.

          У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий  може  оголосити перерву або закрити засідання.

 

Глава 16. Порядок оформлення матеріалів сесії

 

Стаття 86.

Матеріали сесії складаються з протоколу та фонограми сесії.

Стаття 87.

          1. Протокол сесії повинен містити:

          1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

          2) загальне число депутатів ради,  кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;

       3) найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові головуючого на сесії;

          4) порядок денний і регламент часу  роботи;

          5) прізвища, посади  доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

          6) зауваження, пропозиції, поправки, що були внесені з кожного проєкту рішення ради із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові особи, що їх внесла;

       7) результати голосування і прийняті рішення, у тому числі з зауваження, пропозиції, поправці до них;

          8) запити депутатів, відповіді на них, прийняті та не прийняті радою рішення по запитах.

          2. До протоколу сесії додаються:

          1) тексти доповідей і співдоповідей;

          2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

          3) список присутніх на сесії депутатів;

          4) поправки і доповнення до проєктів рішень;

          5) довідки, зауваження;

          6) порядок ведення сесії;

       7) проєкти рішень ради з питань порядку денного сесії, усі пропозиції, зауваження, поправки до них;

       8) тексти оголошених на сесії документів;

       9) списки для поіменного та таємного голосування (якщо такі голосування проводились);

       10) списки для реєстрації та перереєстрації депутатів;

       11) протокол(и) лічильної комісії.

Стаття 88.

Фонограма сесії, записана на носіях електронної інформації, зберігається у секретаря ради протягом 1 року.

Стаття 89.

           Протоколи  сесій  ради  підписуються  головуючим та секретарем ради.

Усі рішення ради оприлюднюються згідно з чинним законодавством на веб-сайті ради.

            Протокол сесії ради оформляється не пізніше 15 робочих днів після завершення сесії ради. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

          Протоколи сесії разом з документами та матеріалами, що додаються до нього, зберігаються у встановленому законодавством порядку в архівній справі.

 

Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 17. Депутати

Стаття 90.

          Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

Стаття 91.

          1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

          2. Повноваження депутата ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом. Рада невідкладно інформує територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

Стаття 92.

          1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

          2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

          1) в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

          2) в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

          3) виступах з питань, які розглядаються;

          4) внесенні поправок і пропозицій при розгляді проєктів рішень ради;

          5) ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

          6) ініціюванні  питань до порядку денного сесії;

          7) підготовці проєктів рішень;

          8) організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;

          9) підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед радою;

          3. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень та в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.

Стаття 93.

          Депутат ради має право:

          1) обирати і бути обраним до органів ради;

          2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

          3) пропонувати питання та вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань по суті;

          4) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

          5) вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до її відання, поправки до них;

          6) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

          7) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу чи посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

          8) порушувати питання про необхідність проведення перевірок, виконання рішень ради, та вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій, які перевіряються, незалежно від форм власності, та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

Стаття 94.

Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 95.

          1. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються  пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

          2. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

          3. Орган або посадова особа, до яких направлено запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

          4. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради і передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та зауваження не пізніш, як у місячний термін, якщо інший термін не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції і зауваження, а також міського голову.

Стаття 96.

          Апарат ради оприлюднює на офіційному сайті ради електронну версію звіту депутата перед виборцями,  за умови наявності такого.

Стаття 97.

Депутат як представник інтересів територіальної громади, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 98.

Відповідна депутатська комісія ради  в разі надходження до неї листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти.

Стаття 99.

У разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні ради, засіданні постійної комісії та інших органів ради, до складу яких депутат входить, він письмово або усно, з зазначенням причин, повідомляє заздалегідь міського голову або секретаря ради.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або постійної комісії, членом якої він є, невиконанням депутатом без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборчої комісії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Глава 18. Депутатські групи та фракції

 

Стаття 100.

Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше, як  троє депутатів. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі.

Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування.

Стаття 101.

Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 102.

          1. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

          2. Депутат не може входити до складу більш, як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції).

            3. Міський голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції).

Стаття 103.

Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і реорганізовуватися  протягом повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 104.

            1. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію) та протоколу засідання депутатської групи (фракції).

          2. Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради.

          3. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії, депутати від якої обрані до ради.

          4. Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції) ради.

Стаття 105.

Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 106.

Депутатські групи (фракції) можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради.

Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

Стаття 107.

Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції) на зборах групи (фракції) більшістю від загального складу групи (фракції).

 

Стаття 108.

            1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі стосовно здійснення певних дій, вжиття заходів чи отриманням офіційного роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної  громади.

            2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш, як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

              3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш, як за п’ять календарних днів.

Стаття 109.

          Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради.

Стаття 110.

          1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається  рішення. Запит в усній формі вноситься депутатом  перед  затвердженням  порядку денного.

          2. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим.

Стаття 111.

          1. Орган чи посадова особа, до яких направлено запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до Закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

          2. Посадові особи, до яких звернуто з запитом, своєчасно інформують про дату та час обговорення запиту радою, уповноважені  особи мають  право бути присутніми на цьому засіданні.

 

Глава 19. Постійні комісії ради

Стаття 112.

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради,  затвердженого на сесії.

 

Глава 20. Тимчасові та контрольні комісії ради

Стаття 113.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 114.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 115.

Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

Стаття 116.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті.

Стаття 117.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Глава 21. Порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 118.

          Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи та фракції ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Стаття 119.

У разі, коли радою розглядається питання, щодо якого чинним законодавством передбачено обов'язковість проведення закритого пленарного засідання, пленарне засідання проводиться закрито.

На закритому пленарному засіданні повинні бути присутніми лише особи, які мають таке право відповідно до вимог чинного законодавства, члени виконавчого комітету, представники відповідних відділів апарату ради, про що головуючий повідомляє раді, а також інші особи, присутність яких за рішенням ради буде визнана необхідною для розгляду відповідних питань.

 

Глава 22. Формування виконавчих органів ради

 

Стаття 120.

Порядок формування виконавчих органів ради визначається  ст. 51, 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Здійснення контролю

Глава 23. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 121.

Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

Стаття 122.

Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 123.

За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконавчому комітеті надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

 

Глава 24. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 124.

Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

Стаття 125.

Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

 

Особливі процедури розгляду питань

 

Глава 25. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

 

Стаття 126.

Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм відбувається паралельно з підготовкою проєкту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових  можливостей.

Стаття 127.

Проєкти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

Стаття 128.

Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, цін, приватизації та підприємницької діяльності.

Стаття 129.

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, цін, приватизації та підприємницької діяльності після надходження проєктів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

Стаття 130.

Проєкт рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавці , спільно з профільними постійними комісіями.

Стаття 131.

          1. Проєкти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.

          2. Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм.

Стаття 132.

В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії  на доопрацювання.

Стаття 133.

Протягом поточного року до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійних комісій ради.

Стаття 134.

Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

Стаття 135.

Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично.

 

Заключні положення

 

Стаття 136.

Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження і діє до прийняття регламенту радою нового скликання.

Стаття 137.

Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту.

Стаття 138.

Відповідна постійна комісія готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

Стаття 139.

Чинність Регламенту або його окремих положень може бути призупинена (припинена) у зв’язку із невідповідністю законам України та рішенням ради.

Глава 26. Організаційне, технічне обслуговування діяльності ради

Стаття 140.

            Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, документальне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення  діяльності ради та її органів здійснює виконавчий апарат ради.

Склад постійних комісій

Постійні комісії Решетилівської міської ради VІІI скликання

 

1) Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва;

2) Постійна комісія з питань земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації;

3) Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я;

4) Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, забезпечення законності, правопорядку та запобігання корупції.

 

2. Обрати постійні комісії у наступному складі:

 

1) Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва:

Голова комісії: Оренбургська Ольга Петрівна
Члени комісії: Захарченко Венера Февзіївна
Кацітадзе Олена Олександрівна
Кузьменко Володимир Вікторович
Ханко Анатолій Миколайович
Черкун Іван Павлович

 

2) Постійна комісія з питань земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації:

Голова комісії: Захарченко Віталій Григорович
Члени комісії: Колотій Сергій Васильович
Кошовий Петро Миколайович
Мушта Анатолій Іванович
Савченко Василь Миколайович
Колесніченко Володимир Володимирович
Федорченко Олег Васильович

 

3) Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я:

Голова комісії: Бережний Віктор Олександрович
Члени комісії: Сенчук Наталія Леонідівна
Спільна Ніла Петрівна
Трудненко Костянтин Вікторович
Ткачук Ірина Олександрівна
Черкун Юрій Євгенович

 

4) Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, забезпечення законності, правопорядку та запобігання корупції:

Голова комісії: Лугова Наталія Іванівна
Члени комісії: Багно Віктор Іванович
Криндач Юрій Володимирович
Коцар Олег Іванович
Мосієнко Павло Олегович
Хиль Оксана Вікторівна